Winform重绘ComboBox背景

前言:这篇文章主要是用来解决下拉框样式问题的,当下拉框需要设置成值只能进行选择而不能输入的时候,即设置属性ComboBox.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;背景颜色就会直接变成灰色,并且没有提供属性可以设置。但是很多时候我们页面上的输入元素都是白色调的,如TextBox,这样看起来就会很突兀,页面也缺乏协调;所以基于此情况,只好通过重新绘制来解决这个问题。.

为了在各个页面方便使用,以下还是通过自定义控件去实现;当然如果不需要也可以,直接对单个控件的OnDrawItem事件进行处理就行。

 1. 新建一个自定义控件,继承自ComboBox,并设置以下属性。

  public partial class ComboBoxEx : ComboBox
   DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList; DrawMode = DrawMode.OwnerDrawFixed; ItemHeight = 24;
  
 1. 重写OnDrawItem事件,在此事件中对颜色进行修改

  protected override void OnDrawItem(DrawItemEventArgs e)    {      base.OnDrawItem(e);      if (e.Index >= 0)      {        Brush backgroundBrush = Brushes.White;        Brush foregroundBrush = Brushes.Black;        if ((e.State & DrawItemState.Selected) == DrawItemState.Selected)        {          backgroundBrush = SystemBrushes.Highlight;          foregroundBrush = SystemBrushes.HighlightText;        }        e.Graphics.FillRectangle(backgroundBrush, e.Bounds);        string itemText = GetItemText(Items[e.Index]);        e.Graphics.DrawString(itemText, e.Font, foregroundBrush, e.Bounds.X+2, e.Bounds.Y+2);      }    }

实现效果:

Winform重绘ComboBox背景